آزمون کوواریانس در نرم‌ افزار SPSS – آزمون One Way Anocva

در این مقاله قصد داریم با آزمون کوواریانس در نرم‌ افزار SPSS – آزمون One Way Anocva آشنا شویم اما قبل از آشنایی با این مبحث اگر پروژه spss دارید که قصد برون سپاری آن را دارید میتوانید اطلاعات پروژه spss خود را به واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید تا در اسرع وقت به شما قیمت داده شود.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

در این مقاله خواهید خواند:

تحلیل کوواریانس چیست ؟

چه زمانی از تحلیل کواریانس بهره میگیریم :

مفروضات آزمون کوواریانس در نرم‌افزار SPSS

تحلیل کواریانس در SPSS

تحلیل کوواریانس چیست ؟(مسیر آزمون کوواریانس در نرم‌افزار SPSS)

فرضیه: تاثیر روش تدریس گروهی بر میزان گویش کلمات دانش‌اموزان در درس زبان انگلیسی

 بررسی پیش‌فرض همگنی کواریانس‌ ها

 بررسی آزمون کوواریانس (حالا که پیش‌فرض‌های مربوط به انالیز کوواریانس تایید شده می‌توانیم به تحلیل کوواریانس بپردازیم.)

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

تحلیل کوواریانس چیست ؟

آنالیز کوواریانس (به انگلیسی: Analyze of Covariance (ANCOVA)) یا آنکوا، نوعی آنالیز و تحلیل همانند آنوا می‌باشد و هرگاه در آنالیز واریانس بخواهیم اثر متغیرهای مداخله‌گر را به روش‌های آماری حذف کنیم تا نتایج با دقت بیشتری به دست آید از آنالیز کوواریانس استفاده می‌شود (در این روش هم از کنترل آماری استفاده می‌شود و هم از واریانس). به‌عبارت‌بهتر به جای تحلیل واریانس تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درحقیقت آنکوا (ANCOVA) مدل ادغام شدهٔ آنوا (ANOVA) و همچنین رگرسیونی برای متغیرهای پیوسته است. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون ٢ گروهی می‌باشد . و تنها عامل تهدیدکننده اعتبار درونی تحلیل کوواریانس طرح پیش آزمون است.

چه زمانی از تحلیل کواریانس بهره میگیریم :

اغلب زمانی که می‌خواهیم معناداری اثر یک متغیر مستقل گروه‌بندی‌شده را بر روی یک متغیر وابسته در مقیاس پیوسته بررسی کنیم، از تحلیل کواریانس استفاده می‌کنیم. ولی گاهی متغیر سومی نیز وجود دارد که بر متغیر وابسته اثرگذار است و باعث می‌شود که میانگین متغیر مستقل وابسته برای هر سطح از متغیر عامل تغییر کند. درحالی‌که هدف تحقیق ما، بررسی اثر متغیر مستقل گروه‌بندی شده بر روی متغیر پاسخ است. در این حالت متغیر سوم را مزاحم یا مداخله‌گر می‌نامند. بیشتر متغیر مزاحم را به‌عنوان متغیر کمکی می‌شناسند. به این تحلیل، آنالیز کواریانس گفته می‌شود.

مقاله پیشنهادی:  آزمون یو مان ویتنی در نرم‌افزار SPSS آزمون Umann-Whithney به زبان ساده

مفروضات آزمون کوواریانس در نرم‌افزار SPSS

متغیر وابسته و کمکی باید در مقیاس پیوسته اندازه‌گیری شوند.

متغیر مستقل باید از دو یا چند گروه طبقه‌بندی شده مستقل تشکیل شده باشد.

مشاهدات و افراد باید از یکدیگر مستقل باشند. به عبارتی دیگر در هر گروه باید افراد متفاوتی وجود داشته باشد و هیچ فردی در بیش از یک گروه نباشد.

متغیرها دارای توزیع نرمال باشند.

همگن بودن واریانس باقیمانده‌های مدل، یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل کوواریانس است. با استفاده از آزمون لون می‌توان این پیش‌فرض را آزمایش کرد.

تحلیل کواریانس در SPSS

مسیر آزمون کوواریانس در نرم‌افزار SPSS

مسیر آزمون کوواریانس در نرم‌افزار SPSS

تحلیل کواریانس در SPSS

مقاله پیشنهادی:  آزمون تی تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS آزمونT-Test  One Sample

فرضیه: تاثیر روش تدریس گروهی بر میزان گویش کلمات دانش‌اموزان در درس زبان انگلیسی

گروه ۱: دانش‌اموزان با روش عادی اموزش دیده‌اند.

گروه۲: دانش‌اموزان با روش تدریس گروهی اموزش دیده‌اند.

ابتدا پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها را با آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک بررسی می‌کنیم.

بررسی پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها را با آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک

  نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نشان داد باتوجه‌به اینکه سطح معناداری هر دو گروه در ۲ مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بیشتر از ۰۰۵/۰ به‌دست‌آمده، بیانگر این است که داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند.

 بررسی پیش‌فرض همگنی کواریانس‌ ها

 بررسی پیش‌فرض همگنی واریانس‌ ها

با توجه‌ به اینکه مقدار سطح معناداری آزمون لون بیشتر از ۰۰۵/۰ به‌دست‌آمده، فرضیه همگن بودن کواریانس باقیمانده‌های مدل رد نمی‌شود و این پیش‌فرض تأیید می‌شود.

 بررسی پیش‌فرض شیب‌ های رگرسیونی

 بررسی پیش‌فرض شیب‌ های رگرسیونی

 باتوجه‌به اینکه مقدار سطح معناداری گزارش شده برای اثر متقابل بین متغیر کمکی و متغیر مستقل برابر با ۲۵۹/۰ گزارش شده که بیش از سطح خطای ۰۰۵/۰ است. پس اثر متقابل معنادار نیست و بنابراین فرضیه عدم معناداری اثر متقابل تأیید می‌شود.

حالا که پیش‌فرض‌های مربوط به انالیز کوواریانس تایید شده می‌توانیم به تحلیل کوواریانس بپردازیم.

انالیز کوواریانس -تحلیل کوواریانس

 جدول فوق نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار گروه ۱ به ترتیب ۲۵/۱۵ و ۳۶/۱ به‌دست‌آمده همین اماره‌ها برای گروه ۲ ۴۵/۱۷ و ۵۷/۱ واحد به‌دست‌آمده.

تحلیل کوواریانس

باتوجه‌به اینکه مقدار سطح معناداری متغیر covariate 001/0 به‌دست‌آمده و این میزان از ۰۰۵/۰ کمتر است، بیانگر این است که میزان دانش اولیه بر دانش ثانویه اثرگذار است و همچنین باتوجه‌به اینکه اندازه اثر ۴۶۸/۰ به‌دست‌آمده است اندازه اثر این متغیر متوسط است. فاکتور group که شامل گروه ۱ و ۲ است نیز یک عامل اثرگذار و معنادار به‌دست‌آمده چراکه مقدار سطح معناداری کمتر از ۰۰۱/۰ به‌دست‌آمده و بیانگر این است که میانگین دو گروه با هم اختلاف معنادار دارند و این اختلاف به سمت گروه ۲ است.

مقاله پیشنهادی: آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS آزمون Independent Sample T-Test

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

آریا پروژه باتجربه بیش از ۶ سال در زمینه انجام پروژه‌های spss با مجریان و متخصصان توانمند خود فراهم کرده است از نکات قابل‌توجه این مجموعه می‌توان به:

  • پشتیبانی از پروژه انجام شده،
  • پرداخت هزینه به مجری بعد از رضایت کارفرما
  • ایجاد ارتباط مستمر با پشتیبانی
  • حق انتخاب مجری کار با بررسی رزومه توسط کارفرما اشاره کرد.

پروژه های مشابهی که نیم آریا پروژه قادر به انجام آنهاست:

انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه ahp

انجام پروژه اکسل

انجام پروژه آمار

انجام پروژه اکسس

انجام پروژه MSP

انجام پروژه استاتا

انجام پروژه R

انجام پروژه اقتصاد سنجی

انجام پروژه لینگو

شما با سپردن پروژه‌های خود به آریا پروژه می‌توانید لذت تکمیل پروژه خود به بهترین کیفیت را تجربه کنید.

چنانچه قصد سفارش پروژه spss و پروژه های مرتبط با این نرم افزار را دارید میتوانید اطلاعات پروژه خود را در واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید اگر با مشکلی در مراحل ثبت پروژه برخورد کردید میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۰۱۳۰۹۴ تماس حاصل فرمایید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *