تاریخ و زمان با پایتون

پایتون آریا پروژه

تاریخ و زمان با پایتون

Traceback (most recent call last):

 File “test.py”, line 3, in <module>

 dict = {[‘Name’]: ‘Zara’, ‘Age’: 7};

TypeError: list objects are unhashable

توابع و متدهای توکار Dictionary

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

متدهای پایتون همراه با شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

تاریخ و زمان در پایتون

برنامه ای که توسط زبان پایتون نوشته شده قادر است زمان و تاریخ را با فرمت های مختلف نمایش دهد.

تبدیل تاریخ و نمایش آن در قالب های )فرمت های( یک روتین در برنامه های کامپیوتر ی می باشد.

ماژول های تقویم و زمانی که در زبان پایتون طراحی شده این امکان را می دهد که تاریخ و زمان را رد گیری کرده و در قالب های مختلف نمایش داد.

تاریخ در پایتون اعداد ممیز شناور هستند که در واحد ثانیه محاسبه می شوند.

برخی تاریخ ها در واحد ثانیه و از am0012: ،۱ January، epoch((1970 محاسبه می شوند) تعداد ثانیه های سپری شده از تاریخ مزبور تاکنون(.

در پایتون یک ماژول time وجود دارد که بسیار پرکاربرد بوده و توابعی برای کار با زمان و تبدیل فرمت نمایش آن فراهم می نماید.

از جمله این توابع می توان به متد time.time() اشاره کرد.

متد مذکور زمان جاری سیستم را برحسب ثانیه های سپری شده از تاریخ ۱ january 12:00 am ، ۱۹۷۰ (epoch)تا زمان کنونی محاسبه کرده و برمی گرداند.مثال:

#!/usr/bin/python

import time; # This is required to include time module.

ticks = time.time()

print “Number of ticks since 12:00am, January 1, 1970:”, ticks

نتیجه ی زیر را بدست می دهد:

Number of ticks since 12:00am, January 1, 1970: 7186862.73399

بسیاری از توابع مربوط به time در پایتون، زمان را به صورت tuple نه تایی نمایش می دهند:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

Tuple فوق معادل ساختار struct _ time می باشد. ساختار نام برده دارای attribute های زیر می باشد:

 

پایتون آریاپروژه

بازیابی زمان جاری در پایتون

برای تبدیل زمان از مقدار عددی ممیز شناور که در قالب تعداد ثانیه های سپری شده از تاریخ  ۱ january 12:00 am ، ۱۹۷۰نمایش داده می شود.

به فرمت tuple نه تایی، بایستی آن مقدار ممیزشناور را به یک تابع )برای مثال localtime )پاس دهید. این تابع در خروجی تاریخ را به صورت یک tuple نه تایی نمایش می دهد.

#!/usr/bin/python

import time;

localtime = time.localtime(time.time())

print “Local current time :”, localtime

نتیجه ی زیر حاصل می گردد:

Local current time : time.struct_time(tm_year=2013, tm_mon=7,

tm_mday=17, tm_hour=21, tm_min=26, tm_sec=3, tm_wday=2, tm_yday=198, tm_isdst=0)

نتیجه ی زیر حاصل می گردد:

Local current time : time.struct_time(tm_year=2013, tm_mon=7, tm_mday=17, tm_hour=21, tm_min=26, tm_sec=3, tm_wday=2, tm_yday=198, tm_isdst=0)

بازیابی تاریخ فرمت شده در پایتون

می توان تاریخ را با توجه به نیاز خود فرمت کرد. روش ساده برای بازیابی تاریخ مورد نظر در فرمت خوانا، متد asctime() می باشد:

#!/usr/bin/python

import time;

localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) )

print “Local current time :”, localtime

نتیجه:

Local current time : Tue Jan 13 10:17:09 2009

بازیابی و نمایش تقویم مربوط به ماه در پایتون

ماژول calendar طیف وسیعی از متدها را برای کار با تقویم سالانه و ماهانه ارائه می دهد. در مثال زیر تقویم مربوط به ژانویه ی سال ۲۰۰۸ نمایش داده شده است:

#!/usr/bin/python

import calendar

cal = calendar.month(2008, 1)

print “Here is the calendar:”

print cal

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *