Tag Archives: پایتون رایگان

کلمات کلیدی و اسامی متغیرها در پایتون

پایتون آریا پروژه

کلمات کلیدی و اسامی متغیرها در پایتون برنامه نویسان معمولا اسامی معنی داری برای متغیرها انتخاب می کنند. آنها با این کار نشان می دهند که متغیر به چه منظور استفاده شده است. اسامی متغیرها می توانند تا هر اندازه طولانی باشند. آنها می توانند شامل اعداد و هم حروف باشند اما باید با یک […]

متغیر ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

متغیر ها در پایتون هر زبان انواع داده های مشخصی د ارد که در افزایش قدرت برنامه نویسی با آن زبان بسیار موثرند. آشنایی با این انواع به منظور بهره گیری مطلوب از توانایی های آن زبان امری ضروری است . مقادیر و انواع داده ها یک مقدار, یکی از موجودیت های بنیادی – مانند […]

نگارش اولین برنامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

نگارش اولین برنامه در پایتون به طور معمول اولین برنامه ای که در یک زبان جدید نوشته می شود “hello,world!” نام دارد. زیرا تمام کاری که انجام می دهد نمایش کلمات Hello, world! است. در پایتون این برنامه به صورت زیر می باشد. این مثالی برای دستور چاپ است که در حقیقت چیزی را بر […]