Tag Archives: مطالب اموزشی

آموزش دستور import در آریاپروژه

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در source file دیگری مورد استفاده قرار داد. نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد: import module1[, module2[,… moduleN] هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود. اگر آن ماژول در (search path  […]

آموزش دستور return در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور  return در پایتون در زبان پایتون return یک دستور کلیدی است و به شما این قابلیت را میدهد تا یک مقدار را از یک تابع برگردانید. وقتی تابع به دستور return برسد، اجرای تابع متوقف می‌شود و مقداری که با return تعیین شده است، به خروجی تابع بازگردانده می‌شود. با استفاده از دستور […]

آرگومان‌های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان‌ های تابع در پایتون آرگومان‌ها در پایتون، مقادیری هستند که به تابع داده می‌شوند تا تابع بتواند باآن‌ها عملیاتی انجام دهد. آرگومان‌ها می‌توانند از هر نوع داده‌ای باشند، از جمله عدد، رشته، لیست و حتی تابع. تعریف تابع با آرگومان‌ها در پایتون به صورت زیر است: ابتدا نام تابع را تعریف کرده، سپس آرگومان‌های […]

 متغیرهای محلی (local) در پایتون

پایتون آریا پروژه

 متغیرهای محلی (local) در پایتون متغیر های محلی یا local variables در پایتون، متغیرهایی هستند که در داخل یک تابع یا یک بلوک کد مشخص ایجاد می‌شوند و تنها در داخل آن تابع یا بلوک کد قابل دسترسی هستند. این متغیرها به عنوان متغیرهای محلی شناخته می‌شوند زیرا فقط در محدوده محلی خودشان قابل دسترسی […]

نحوه ی نگارش tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نحوه ی نگارش tuple در پایتون Tuple یک نوع داده غیرقابل تغییر (immutable) در پایتون است که می‌تواند شامل چند مقدار مختلف باشد. Tuple ها به صورت یک لیست مقادیر داخل پرانتز () تعریف می‌شوند و مقادیر آن‌ها با کاما (,) از هم جدا می‌شوند. نحوه تعریف یک tuple در پایتون به صورت زیر است: […]

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

پایتون آریا پروژه

لیست در پایتون چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ لیست یک نوع داده قابل تغییر (mutable) در پایتون است که می‌تواند شامل چند مقدار مختلف باشد. لیست‌ها به صورت یک مجموعه از مقادیر داخل کروشه [] تعریف می‌شوند و مقادیر آن‌ها با کاما (,) از هم جدا می‌شوند. نحوه تعریف یک لیست در پایتون به […]

فراخوانی تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

فراخوانی تابع در پایتون شما می توانید هر نامی را که بخواهید برای تابعی که ساخته ای به کار ببرید، به جز اسامی کلیدی زبان پایتون. لیست پارامتر ها(list of parameters )  مشخص می کند که برای استفاده از تابع جدید چه اطلاعاتی را( در صورت وجود) باید به تابع بدهیم. می توانیم هر تعداد […]