Tag Archives: آموزش انتخابهای دوگانه در پایتون

اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون

پایتون آریا پروژه

اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون دومین فرم دستورif  اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون است که در آن دو احتمال وجود دارد و شرط معین می کند کدام یک اجرا شود. الگوی این حالت به صورت زیر است: می دانیم که وقتی باقیمانده تقسیمxبر ۲, صفر است,x زوج می باشد و برنامه پیغامی را […]