Tag Archives: کد نیسی پایتون

واژه نامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

واژه نامه در پایتون Value ( مقدار) یک عدد یا رشته ( یا چیزهای دیگری که در آینده نام می بریم) که بتواند در یک متغیر ذخیره و یا در یک عبارت محاسبه شود. Type (نوع) جنس مقادیر, نوع یک مقدار معین می کند که چگونه می تواند  در یک عبارت استفاده شود . انواع […]