Tag Archives: پروژه وازه نامه پایتون

واژه نامه در برنامه پایتون

واژه نامه در برنامه پایتون Frutiul function (تابع نتیجه دار) در پایتون تابعی که مقداری را برمی گرداند. Return valu (مقدار برگشتی) در پایتون مقداری که از از حاصل فرراوانی یک تابع تولید شده است. Dead code (کد مرده) در پایتون قسمتی از برنامه که هیچ گاه اجرا نمی شود و اغلب به خاطر این […]