Tag Archives: انجام پروژه پایتون

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون متغیرها اسم ها یا شناسه هایی هستند که به اشیا نگاشت (map )می شوند. فضای نام یک dictionary از اسم متغیر(کلید) و اشیای مرتبط با آن (مقادیر) هستند. دستور پایتون می تواند به متغیرهایی که در فضای نام محلی و همچنین در فضای نام سراسری […]

آموزش دستور import در آریاپروژه

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در source file دیگری مورد استفاده قرار داد. نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد: import module1[, module2[,… moduleN] هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود. اگر آن ماژول در (search path  […]

آموزش دستور  return در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور  return در پایتون دستور [ return [expression عملیات تابع را به پایان می رساند و خروجی آن را برمی گرداند . در صورت لزوم یک عبارت را به فراخواننده ارسال می نماید. دستور return ای که جلوی آن هیچ آرگومانی درج نشده باشد برابر با return none می باشد. مثال های بالا هیچ […]

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

پایتون آریا پروژه

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions) آرگومان پیش فرض آرگومانی است که در صورت مشخص نکردن مقداری در فراخوانی تابع برای آن، به صورت خودکار مقدار پیش فرض می پذیرد. نمونه ی زیر نشان می دهد که مقداری برای آرگومان (age در فراخوانی تابع) تعریف نشده. با این وجود تابع دوم مقدار […]

آرگومان‌های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان‌های تابع در پایتون آرگومان‌های تابع در اینجا reference به شی ارسالی حفظ شده و مقادیر جدید را به همان شی الصاق می کنیم. نتیجه: Values inside the function: [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] Values outside the function: [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] یک مثال دیگر را در زیر مشاهده می […]

 متغیرهای محلی (local) در پایتون

پایتون آریا پروژه

 متغیرهای محلی (local) در پایتون نتیجه ی آن را در زیر مشاهده می کنید: Inside the function : 30 Outside the function : 30 حوزه ی دسترسی متغیر (variable scope) امکان دسترسی به تمامی متغیرهایی که در مکان های مختلف یک برنامه قرار دارند، وجود ندارد. قابلیت دسترسی به یک متغیر درواقع به مکان تعریف […]

نحوه ی نگارش tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نحوه ی نگارش tuple در پایتون def functionname([formal_args,] *var_args_tuple ):  “function_docstring”  function_suite return [expression]  علامت (*) پیش از اسم متغیر (vartuple )که دارنده ی آرگومان های متغیر nonkeyword است، درج می شود. لازم به ذکر است که این tuple ،چنانچه به هنگام فراخوانی تابع (function call)هیچ آرگومان اضافی مشخص نشود، تهی باقی می ماند. مثال: […]

آرگومان های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان های تابع در پایتون پارامتر mylist ،نسبت به تابع changeme محلی (local )می باشد. ویرایش پارامتر مزبور در تابع موردنظر هیچ تاثیری بر روی mylist نمی گذارد. درواقع تابع هیچ کار خاصی انجام نمی دهد، نتیجه ای که از آن حاصل می گردد به شرح زیر می باشد: Values inside the function: [1, 2, […]

فراخوانی تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

فراخوانی تابع در پایتون فراخوانی تابع در پایتون با تعریف تابع فقط یک اسم به آن تخصیص می یابد، سپس پارامترهای آن مشخص شده و ساختمان کد ایجاد می شود. پس از اینکه ساختمان تابع ایجاد می شود، می توانید آن را از تابع دیگر صدا بزنید یا آن را مسقیم از پنجره ی prompt […]

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists) ساسی ترین ساختار داده ای در پایتون sequence( زنجیره ای از بایت ها) می باشد. به هر یک از المان های یک sequence یک عدد اختصاص داده می شود که همان شماره ی مکان قرار گیری یا اندیس می باشد. اندیس در زبان پایتون از صفر آغاز […]