Tag Archives: انجام پروژه پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند

پایتون آریا پروژه

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند lnt اعداد صحیح علامت دار(: اعداد صحیح منفی یا مثبت که بخش اعشاری، نقطه و ممیز اعشار ندارد. long (اعداد صحیح بزرگ): اینتیجرهای طولانی که میتوانند به فرمت اکتال یا هگزادسیمال نیز باشند. این اعداد بسیار بزرگ هستند)به عبارتی بی نهایت هستند( که به صورت همان اینتیجر […]