Tag Archives: انجام پروژه آموزش دستور import در آریاپروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در source file دیگری مورد استفاده قرار داد. نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد: import module1[, module2[,… moduleN] هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود. اگر آن ماژول در (search path  […]