Tag Archives: آموزش رایگان دستور if در پایتون

دستور if در پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور if در پایتون نحوه ی نگارش در پایتون: if expression: statement(s) در صورت TRUE بودن عبارت بولی، قطعه کد داخل ساختمان if اجرا می شود. اگر عبارت بولی False برگرداند، در آن صورت دستوراتی که بلافاصله پس از if درج شده، اجرا می شود. مثال: #!/usr/bin/python var1 = 100 if var1:  print “1 – […]