Tag Archives: آموزش تک کوشین یا زوج کوشین در پایتون

تک کوشین یا زوج کوشین در تابع

پایتون آریا پروژه

تک کوشین یا زوج کوشین در تابع پایتون رشته ها می توانند در میان تک کوتیشن یا زوج کوتیشن قرار گیرند و آن نوع کوتیشنی که برای محصور کردن رشته استفاده نشده، می‌تواند به عنوان قسمتی از رشته درون آن استفاده شود. ما همچنین می توانیم از یک متغیر به عنوان آرگومان استفاده کنیم: در […]