Tag Archives: آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

پایتون آریا پروژه

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions) آرگومان پیش فرض آرگومانی است که در صورت مشخص نکردن مقداری در فراخوانی تابع برای آن، به صورت خودکار مقدار پیش فرض می پذیرد. نمونه ی زیر نشان می دهد که مقداری برای آرگومان (age در فراخوانی تابع) تعریف نشده. با این وجود تابع دوم مقدار […]