ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

در این مقاله قصد داریم با ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم‌افزار Spss آشنا شویم اما قبل از آن باید با ضریب همبستگی آشنا شویم . اما قبل از آشنایی با این مبحث اگر پروژه spss دارید که قصد برون سپاری آن را دارید میتوانید اطلاعات پروزه spss خود را به واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

در این مقاله خواهید خواند :

تفسیر نتایج همبستگی در نرم افزار spss

ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

مفروضات ضریب همبستگی پیرسون

مسیر ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

بررسی پیش فرض نرمال بودن

آشنایی با جدول همبستگی پیرسون

تفسیر جدول ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

مسیر ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

تفسیر جدول ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

ضریب همبستگی شاخصی ریاضی است که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی در مورد توزیع‌ های دو یا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند؛ یعنی با کم‌وزیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به‌گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به‌صورت یک معادله بیان کرد می‌گوییم بین دو متغیر ضریب همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن از مهم‌ترین روش‌های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند،که به‌ طورکلی:

  1. اگر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.
  2. اگر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.

مقاله پیشنهادی:  SPSS چیست؟ آموزش SPSS به زبان ساده

تفسیر نتایج ضریب همبستگی در نرم‌افزار Spss

تفسیر ضریب همبستگی
ضعیف ۰-۰٫۳۳
متوسط ۰٫۳۳-۰٫۶۹
خوب ۰٫۶۹-۱٫۰۰

همچنین اماره Sig  یا سطح معناداری مربوط به همبستگی مشاهده شده باید کوچک‌تر از سطح خطا، یعنی کمتر از ۰۵/۰ باشند.

ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

در بررسی همبستگی دو متغیر اگر دو متغیر موردمطالعه در مقیاس نسبی و فاصله‌ای باشند، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. این ضریب میزان همبستگی بین دو یا چند متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده و مقدار آن بین ۱+ و ۱- می‌باشد اگر مقدار بدست امده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می‌افتد یعنی با افزایش هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می‌کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می‌یابد و برعکس. همچنین اگر مقدار بدست امده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.

مفروضات ضریب همبستگی پیرسون

  • توزیع نرمال داده‌های موردمطالعه
  • عدم وجود داده پرت
  • تعداد مناسب حجم نمونه

مسیر ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

مسیر ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

مسیر ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss (2)

مقاله پیشنهادی: آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS آزمون Independent Sample T-Test

بررسی پیش فرض نرمال بودن:

سوال: ایا دو متغیر OK1  و  OK2  نرمال هستند؟

بررسی پیش فرض نرمال بودن

نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نشان داد باتوجه‌به اینکه مقدار سطح معناداری در هر دو متغیر از ۰۰۵/۰ بیشتر است نشان‌دهنده این است که هر داده‌های هر ۲ متغیر نرمال هستند و این پیش‌فرض تأیید می‌شود.

جدول همبستگی پیرسون

ایا بین متغیر OK1  و OK2 رابطه وجود دارد؟

جدول همبستگی پیرسون

تفسیر جدول ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار Spss

جدول فوق نشان می‌دهد باتوجه‌به اینکه سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون از ۰۰۱/۰ کمتر شده و چون این مقدار از ۰۵/۰ کمتر است می‌توان نتیجه گرفت که بین دو متغیر OK1  و OK2 با ضریب همبستگی ۵۱۹/۰ همبستگی متوسط و معنادار وجود دارد.

ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

هرگاه داده‌ها به‌صورت رتبه‌ای جمع‌آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می‌توان از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن که یکی از روش‌های آماری ناپارامتریک است، استفاده کرد. یکی از مزیت‌های ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون این است که اگر یک یا چند داده نسبت به سایر اعداد بزرگ باشد؛ چون تنها رتبه آنها محسوب می‌شود سایر داده‌ها را درگیر نمی‌کند. اگر مفروضات آزمون پیرسون تأیید نشد باید از آزمون اسپیرمن استفاده کنیم.

 مقاله پیشنهادی: آزمون تی نمونه‌های وابسته در نرم‌افزار SPSS آزمون Paired Sample T-Test

مسیر ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

مسیر ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

جدول همبستگی اسپیرمن

ایا بین متغیر ۲OK و ۳OK رابطه وجود دارد؟

جدول همبستگی اسپیرمن

تفسیر جدول ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

نتایج جدول فوق نشان داد که باتوجه‌به اینکه سطح معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن از ۰۰۱/۰ کمتر شده و چون این مقدار از ۰۵/۰ کمتر است،می‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت که بین سوال OK2  و OK3 با ضریب همبستگی ۵۰۸/۰ همبستگی معنادار و متوسط وجود دارد.

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

آریا پروژه باتجربه بیش از ۶ سال در زمینه انجام پروژه‌های spss با مجریان و متخصصان توانمند خود فراهم کرده است از نکات قابل‌توجه این مجموعه می‌توان به:

  • پشتیبانی از پروژه انجام شده،
  • پرداخت هزینه به مجری بعد از رضایت کارفرما
  • ایجاد ارتباط مستمر با پشتیبانی
  • حق انتخاب مجری کار با بررسی رزومه توسط کارفرما اشاره کرد.

پروژه های مشابهی که نیم آریا پروژه قادر به انجام آنهاست:

انجام پروژه آمار

انجام پروژه اکسل

انجام پروژه مدیریت

انجام پروژه استاتا

انجام پروژه R

انجام پروژه اکسپرچویس

انجام پروژه آموس

انجام پروژه مکس کیودا

انجام پروژه اقتصاد سنجی

انجام پروژه ahp

انجام پروژه لیزرل

شما با سپردن پروژه‌های خود به آریا پروژه می‌توانید لذت تکمیل پروژه خود به بهترین کیفیت را تجربه کنید.

چنانچه قصد سفارش پروژه spss و پروژه های مرتبط با این نرم افزار را دارید میتوانید اطلاعات پروژه خود را در واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید اگر با مشکلی در مراحل ثبت پروژه برخورد کردید میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۰۱۳۰۹۴ تماس حاصل فرمایید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *