واژه نامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

واژه نامه در پایتون

Value ( مقدار)

یک عدد یا رشته ( یا چیزهای دیگری که در آینده نام می بریم) که بتواند در یک متغیر ذخیره و یا در یک عبارت محاسبه شود.

Type (نوع)

جنس مقادیر, نوع یک مقدار معین می کند که چگونه می تواند  در یک عبارت استفاده شود . انواع داده ای که تا کنون دیده اید عبارتند از اعداد صحیح ( نوع int ) اعداد اعشاری ( نوع float  ) و رشته ها ( نوع srt ) .

Floating – point (اعداد اعشاری)

قالبی برای نشان دادن اعدادی که دارای بخش اعشاری هستند.

Variable (متغیر)

نامی که به یک مقدار اشاره می کند.

Statement ( دستور, گزاره)

بخشی از کد برنامه که فرمان یا عملی را نشان می دهد. دستوراتی که تا کنون دیده اید گزاره ی نسبت دهی و چاپ هستند.

Assignment ( نسبت دهی)

گزاره ای که یک مقدار را به متغیری نسبت می دهد.

State diagram ( نمودار وضعیت)

نمایش گرافیکی مجموعه ی متغیر ها و مقادیری که به آنها اشاره می کنند.

Keyword ( کلمه ی کلیدی)

یک کلمه ی رزرو شده توسط زبان برنامه نویسی که کامپایلر یا مفسر برای تجزیه ی برنامه از آن استفاده می کند, شما نمی توانید کلمه ی کلیدی همچون if,def,while و… را به عنوان نام متغیر استفاده کنید.

Expression (عبارت)

ترکیب متغیر ها , عملگرها و مقادیری که یک نتیجه ی واحد را نشان می دهند.

Evaluate (ارزیابی)

ساده کردن یک عبارت به وسیله ی انجام عملیاتی به منظور به دست آوردن مقدار واحد.

Operator ( عملگر)

نماد ویژه ای که یک محاسبه ی ساده مانند جمع , ضرب یا الحاق رشته را نشان می دهد.

Operand ( عملوند)

یکی از مقادیری که عملگر بر روی آن در پایتون عمل می کند

Integer division ( تقسیم صحیح)

عملیاتی که یک عدد صحیح را بر عدد صحیح دیگری تقسیم می کند و یک عدد صحیح را هم نتیجه می دعد. تقسیم صحیح تنها تعداد دفعاتی که مقسوم به مقسوم علیه بخش می شود را نتیجه می دهد و هر چیزی که باقی ماند را دور می ریزد.

Rules of precedence ( قوانین اولویت)

در پایتون مجموعه ای از قوانین حاکم که معین می کند در یک عبارت با چند عملگر و عملوند, کدامیک و با چه ترتیبی ارزیابی شوند.

Concatenate (الحاق)

اتصال دو عملوند پشت سر هم

Composition (ترکیب)

توانایی ترکیب عبارات و دستورات ساده در عبارات و دستورات مرکب برای نشان دادن محاسبات پیچیده به صورت مختصر

Comment (توضیح)

اطلاعاتی در برنامه که برای دیگر برنامه نویسان ( و یا دیگر کسان که مبدا برنامه را می خوانند) در نظر گرفته می شود و هیچ تاثیری در روند اجرای برنامه ندارند.

 

نویسنده: زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *