نوع داده ای Tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای Tuple در پایتون

Tuple نیز یک نوع داده ای متشکل از رشته یا مجموعه ای از آیتم هاست که مشابه نوع داده ای List می باشد.

یک Tuple تعدادی مقادیر را در خوش دارد که این مقادیر توسط ویرگول از هم جدا می شوند.

اما برخلاف List ، نوع داده ای Tuple داخل پرانتز محصور می شود.

بین نوع داده ای مذکور پایتون تفاوت هایی وجود دارد:

در List مقادیر درون [] جای می گیرند، در حالی که این مقادر در tuple داخل پرانتز محصور می شوند.

تفاوت دیگر این است که المان های List و اندازه ی آن را می توان اصلاح نمود ولی این امکان برای tuple وجود ندارد.

می توان به tuple به چشم list های فقط خواندنی ((read-onlyنیز نگریست. مثال :
#!/usr/bin/python
tuple = ( ‘abcd’, 786 , 2.23, ‘john’, 70.2 )
tinytuple = (123, ‘john’)
print tuple # Prints complete list
print tuple[0] # Prints first element of the list
print tuple[1:3] # Prints elements starting from 2nd till 3rd
print tuple[2:] # Prints elements starting from 3rd element
print tinytuple * 2 # Prints list two times
print tuple + tinytuple # Prints concatenated lists
نتیجه ی زیر حاصل می گردد:
(‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.200000000000003)
abcd
(۷۸۶, ۲٫۲۳)
(۲٫۲۳, ‘john’, 70.200000000000003)
(۱۲۳, ‘john’, 123, ‘john’)
(‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.200000000000003, 123, ‘john’)
کد زیر از آنجایی که سعی می کند المان های tuple را بروز رسانی کند، مجاز و معتبر نیست.

اما همین عملیات را می توان بر روی List پایتون پیاده کرد:

#!/usr/bin/python
tuple = ( ‘abcd’, 786 , 2.23, ‘john’, 70.2 )
list = [ ‘abcd’, 786 , 2.23, ‘john’, 70.2 ] tuple[2] = 1000 # Invalid syntax with tuple
list[2] = 1000 # Valid syntax with list

نوع داده ای در پایتون  Dictionary

Dictionary در پایتون تا حدی شبیه به جداول hash( type table hash )هستند.

این نوع داده ای علمکردی مشابه آرایه های شرکت پذیر -array associative – یا hash ها در Perl دارند.

از جفت های کلید مقدار (pairs value-key )تشکیل می شوند.

کلید می تواند از هر نوعی باشد، با این وجود اغلب از نوع اعداد و رشته ها هستند.

اما مقادیر، می توانند از هر شی دلبخواه و اختیاری در پایتون باشند.

آیتم های Dictionary داخل { } محصور می شوند. جهت دسترسی و استخراج مقادیری از dictionary می بایست از [ ] استفاده کرد. مثال :
#!/usr/bin/python
dict = {}
dict[‘one’] = “This is one”
dict[2] = “This is two”
tinydict = {‘name’: ‘john’,’code’:6734, ‘dept’: ‘sales’}
print dict[‘one’] # Prints value for ‘one’ key
print dict[2] # Prints value for 2 key
print tinydict # Prints complete dictionary
print tinydict.keys() # Prints all the keys
print tinydict.values() # Prints all the values
نتیجه ی زیر را ارائه می دهد:
This is one
This is two
{‘dept’: ‘sales’, ‘code’: 6734, ‘name’: ‘john’}
[‘dept’, ‘code’, ‘name’] [‘sales’, 6734, ‘john’] در Dictionary ، المان ها دارای ترتیب یا order مشخصی نیستند.

تبدیل نوع داده ای پایتون

گاهی لازم است بین نوع داده های درون ساخته یا توکار پایتون، عملیات تبدیل انجام داد و نوعی را به نوع دیگر تبدیل نمود.

کافی است اسم نوع را به عنوان تابع بکار ببرید.

توابع توکار متعددی در پایتون وجود دارد که عملیات تبدیل از نوعی به نوع دیگر را انجام می دهد.

این توابع شی جدیدی باز می گرداند که نشانگر مقدار تبدیل شده می باشد.

جای جدولی **/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/صفحه ۳۸

عملگرهای اصلی پایتون (operator Python)

عملگرها سازه هایی هستند که توسط آن ها می توان مقدار عملوندها را دستکاری کرد.
به این عبارت دقت کنید: ۹ = ۵ + ۴ .در این عبارت، اعداد ۴ و ۵ عملوند (operand ) خوانده شده و علامت جمع، عملگر (operator )نامیده می شود.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *