متغیرهای محلی (local) در پایتون

پایتون آریا پروژه

 متغیرهای محلی (local) در پایتون

نتیجه ی آن را در زیر مشاهده می کنید:

Inside the function : 30

Outside the function : 30

حوزه ی دسترسی متغیر (variable scope)

امکان دسترسی به تمامی متغیرهایی که در مکان های مختلف یک برنامه قرار دارند، وجود ندارد. قابلیت دسترسی به یک متغیر درواقع به مکان تعریف متغیر بستگی دارد.

حوزه ی دسترسی یا scope تعیین می کند که در چه قسمت هایی از برنامه می توانید به شناسه ی مورد نظر دسترسی داشته باشید. در کل دو نوع حوزه ی دسترسی در پایتون وجود دارد:

.۱ متغیرهای سراسری (global)

 متغیرهای محلی (local) در پایتون

مقایسه ی متغیر سراسری با محلی

متغیرهایی که داخل بدنه ی تابع تعریف می شوند، حوزه ی دسترسی آن ها محلی محسوب می شود.

متغیرهایی که بیرون بدنه یا ساختمان تابع تعریف می شوند، متغیرهای سراسری نامیده می شوند.

متغیرهای محلی را فقط می توان درون تابعی که در آن )متغیر( تعریف شده، مورد دسترسی قرار داد.

در حالی که متغیرهای سراسری از تمام بخش های برنامه )توسط تابع( قابل دستیابی می باشد.

به هنگام فراخوانی تابع، متغیرهای تعریف شده داخل آن همگی قابل دسترسی می باشند )در حوزه ی دسترسی قرار می گیرند(. مثال:

#!/usr/bin/python

total = 0; # This is global variable.

# Function definition is here

def sum( arg1, arg2 ):

 # Add both the parameters and return them.”

 total = arg1 + arg2; # Here total is local variable.

 print “Inside the function local total : “, total

 return total;

# Now you can call sum function

sum( 10, 20 );

print “Outside the function global total : “, total

نتیجه:

Inside the function local total : 30

Outside the function global total : 0

ماژول ها در پایتون (module)

ماژول به شما این امکان را می دهد که کدهای خود را در پایتون سازمان دهی کنید. گروه بندی کدهای مرتبط با هم در یک ماژول، خوانایی کد و قابلیت استفاده از آن را بهبود می بخشد. ماژول یک شی است که دارای متغیرهای عضو )(attribute )می باشد. این متغیرها را می توان bind)متصل( کرده و مورد ارجاع (reference )قرار داد.

ماژول درواقع یک فایل است که حاوی کد پایتون می باشد. ماژول توابع، کلاس ها و متغیرهایی را در اختیار شما قرار می دهد. ماژول همچنین می تواند دربردارنده ی کد اجرایی باشد.

مثال:

کد پایتون ماژول aname ،داخل فایل aname. py جای گذاری می شود. در زیر مثالی از یک ماژول ساده (support. py )را مشاهده می کنید:

def print_func( par ):

print “Hello : “, par

return

دستور import در پایتون

می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در file source دیگری مورد استفاده قرار داد.

نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد:

import module1[, module2[,… moduleN]

هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود، اگر آن ماژول در( path search مسیر جستجو) موجود باشد، ماژول مربوطه را وارد برنامه ی جاری می کند.

path search ،لیستی از پوشه ها (directory )است که مفسر در آن ها جستجو کرده و در صورت یافتن ماژول مورد نظر آن را وارد می کند.

برای مثال، به منظور وارد کردن ماژول hello .py ،می بایست دستور زیر را بالای اسکریپت درج نمایید:

#!/usr/bin/python

# Import module support

import support

# Now you can call defined function that module as follows

support.print_func(“Zara”)

خروجی:

Hello : Zara

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *