دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور continue از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند (نتقال می دهد.)

دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for بکار برد.

نحوه ی نگارش در پایتون:

Continue

نتیجه:

for letter in ‘Python’: # First Example

 if letter == ‘h’:

 continue

 print ‘Current Letter :’, letter

var = 10 # Second Example

while var > 0:

 print ‘Current variable value :’, var

 var = var -1

 if var == 5:

 continue

print “Good bye!

نتیجه:

 

Current Letter : P

Current Letter : y

Current Letter : t

Current Letter : o

Current Letter : n

Current variable value : 9

Current variable value : 8

Current variable value : 7

Current variable value : 6

Current variable value : 4

Current variable value : 3

Current variable value : 2

Current variable value : 1

Current variable value : 0

Good bye!

دستور pass در پایتون

دستور pass در زبان پایتون زمانی بکار می رود که یک دستور از لحاظ ساختار برنامه نویسی مورد نیاز است،

اما شما هیچ فرمان یا کدی را برای اجرا لازم نداشته باشید.

دستور pass ، یک عملیات تهی می باشد؛ بدین معنا که هنگام اجرای آن هیچ اتفاقی نمی افتد.

دستور pass همچنین در جاهایی که کد شما بعدا نوشته خواهد شد ، اما هنوز نوشته نشده است،

بسیار مفید می باشد : ( به عنوان مثال ، در stub ها)

نحوه ی نگارش:

Pass

#!/usr/bin/python

for letter in ‘Python’:

 if letter == ‘h’:

 pass

 print ‘This is pass block’

 print ‘Current Letter :’, letter

print “Good bye!”

نتیجه:

Current Letter : P

Current Letter : y

Current Letter : t

This is pass block

Current Letter : h

Current Letter : o

Current Letter : n

Good bye!

اعداد در پایتون

Number typeمقادیر عددی را در خود ذخیره می کند.

این نوع داده ای immutable هست، بدین معنا با تغییر مقدار نوع عددی، آن خانه ی حافظه پاک شده و خانه ی جدید برای آن شی در نظر گرفته شود .

مقدار آن شی در خانه ی تازه ایجاد شده جای گذاری می شود.

شی number زمانی که مقداری را به آن ها تخصیص می دهید، ایجاد می گردند.

مثال:

var1 = 1

var2 = 10

با استفاده از دستور del می توان ارجاع (reference )به یک شی را پاک کرد. نحوه ی نگارش این دستور بدین ترتیب است:

del var1[,var2[,var3[….,varN]]]]

با استفاده از این دستور می توان یک یا چندین شی را حذف نمود. مثال:

del var

del var_a, var_b

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *