آرگومان های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان های تابع در پایتون

پارامتر mylist ،نسبت به تابع changeme محلی (local )می باشد. ویرایش پارامتر مزبور در تابع موردنظر هیچ تاثیری بر روی mylist نمی گذارد. درواقع تابع هیچ کار خاصی انجام نمی دهد، نتیجه ای که از آن حاصل می گردد به شرح زیر می باشد:

Values inside the function: [1, 2, 3, 4]

Values outside the function: [10, 20, 30]

آرگومان های تابع در پایتون

می توان یک تابع را به وسیله ی نوع آرگومان های لیست شده در زیر، فراخوانی کنید:

  1. آرگومان های الزامی
  2. آرگومان های Keyword
  3. آرگومان های پیش فرض
  4. آرگومان های با طول متغیر (Variable -length)

آرگومان های الزامی در پایتون

آرگومان های الزامی، آرگومان هایی هستند که به ترتیب )تعریف شده( به تابع مورد نظر پاس داده می شوند. در اینجا، تعداد آرگومان هایی که در فراخوانی تابع مشخص می شود باید با تعریف تابع منطبق باشد.

برای فراخوانی تابع printme() ،می بایست یک آرگومان به آن ارسال کنید، در غیر این صورت خطای نحوی (error syntax )می دهد:

#!/usr/bin/python

# Function definition is here

def printme( str ):

 “This prints a passed string into this function”

 print str

 return;

# Now you can call printme function

printme()

آرگومان های keyword در پایتون

آرگومان های keyword در فراخوانی توابع مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از آرگومان های  keyword  درفراخوانی تابع استفاده می کنید، فراخواننده آرگومان ها را به وسیله ی اسم آن (پارامتر( شناسایی می کند.

این کار به شما اجازه می دهد ترتیب آرگومان ها را تغییر دهید، زیرا که مفسر پایتون قادر است با استفاده از کلیدواژه ای ارائه شده، مقادیر را به پارامترها) match وصل( کند. می توانید تابع printme() را به ترتیب زیر فراخوانی کنید:

#!/usr/bin/python

# Function definition is here

def printme( str ):

 “This prints a passed string into this function”

 print str

 return;

Now you can call printme function#

printme( str = “My string”)

کد بالا پس از اجرا، نتیجه ی زیر را بدست می دهد:

My string

مثال زیر تصویر روشن تری از آن ارائه می دهد. توجه داشته باشید که ترتیب پارامترها اهمیتی ندارد.

#!/usr/bin/python

# Function definition is here

def printinfo( name, age ):

 “This prints a passed info into this function”

 print “Name: “, name

 print “Age “, age

 return;

# Now you can call printinfo function

printinfo( age=50, name=”miki” )

خروجی:

Name: miki

Age 50

آرگومان پیش فرض آرگومانی است که در صورت مشخص نکردن مقداری در فراخوانی تابع برای آن، به صورت خودکار مقدار پیش فرض می پذیرد. نمونه ی زیر نشان می دهد که مقداری برای آرگومان age( در فراخوانی تابع) تعریف نشده، با این وجود تابع دوم مقدار ۵۰ را برای آن چاپ می کند:

#!/usr/bin/python

# Function definition is here

def printinfo( name, age = 35 ):

 “This prints a passed info into this function”

 print “Name: “, name

 print “Age “, age

 return;

# Now you can call printinfo function

printinfo( age=50, name=”miki” )

printinfo( name=”miki” )

نتیجه:

Name: miki

Age 50

Name: miki

Age 35

آرگومان های با طول متغیر (Variable -length arguments) در پایتون

گاهی لازم است یک تابع را با آرگومان های بیشتری نسبت به آنچه در زمان تعریف تابع مشخص کردید، پردازش و فراخوانی کنید.

این دست از آرگومان ها در اصطلاح آرگومان های با طول متغیر (variable length )خوانده می شوند و برخلاف آرگومان های الزامی و پیش فرض، در تعریف تابع ذکر نمی شوند.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.